Уведомление для акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц

Настоящим АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» уведомляет акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц о том, что Компанией осуществлен добровольный возврат лицензии на деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, в связи с чем Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выдана лицензия № 3.1.1.244 от 17.11.2020 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, а именно брокерско-дилерской деятельности с правом ведения счетов в качестве номинального держателя.

 

Акционерлерге, клиенттерге және басқа да мүдделі тұлғаларға ескерту

Осымен «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ акционерлерге, клиенттерге және басқа да мүдделі тұлғаларға Компанияның ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін берілген лицензияны өз еркімен қайтарғандығы туралы хабарлайды, осыған байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы Нарығын реттеу және дамыту агенттігі бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға, атап айтқанда, номиналды ұстаушы ретінде шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға 2020 жылғы 17 қарашадағы №3.1.1.244 лицензия берілді.