Уведомление для держателей облигаций и иных заинтересованных лиц

Настоящим АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», выполняющее в соответствии с Договором о представлении интересов держателей облигаций от 07 декабря 2018 года (далее по тексту – Договор) функции представителя держателей облигаций,   уведомляет держателей облигаций (Эмитент – АО «Фридом Финанс», НИН KZP02Y03F541, ISIN KZ2C00004257) и иные заинтересованные лица о расторжении со 02 марта 2020 года Договора и прекращении с вышеуказанной даты своих полномочий.

 

Осымен облигациялар ұстаушылардың өкілі ретінде 2018 жылғы 7 желтоқсандағы Облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы келісімге (бұдан әрі – Келісім) сәйкес әрекет ететін «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ облигация ұстаушыларына (Эмитент – «Freedom Finance» АҚ, ҰСН KZP02Y03F541, ISIN KZ2C00004257) және басқа да мүдделі тұлғаларға 2020 жылғы 2 наурыздан бастап Келісімнің күшін жою және жоғарыдағы күннен бастап өз  өкілеттігін тоқтатылатындығы туралы хабарлайды.